Ja Rusyn byl, jem i budu,
ja rodylsja Rusynom,
čestnyj moj rod nezabudu, 
ostanu jeho synom.

A.Duchnovič

 

 

1

www.medzilaborce.net

 

 

 

 

 

 

Ako správne používať stránky: Červeno označený text je odkazom na fotografie, či texty. Tie je nutné po prezretí zatvárať.


Laborecko
Laborecko – územný celok po stranách horného toku Laborca v Laboreckej vrchovine na severovýchodnom Slovensku. Takto by sa dal vymedziť tento malý, prírodne, etnicky a etnografický kút Slovenskej republiky. Pod pojmom Laborecko sa analyzuje novokonštituovaný po roku 1996 okres Medzilaborce s okresným mestom Medzilaborce
a 22 obcami.

Z hľadiska geomorfologického partí do Laboreckej vrchoviny, ktorá patrí do oblasti Nízke Beskydy a subprovincie Vonkajšie Východné Karpaty. Najvyšší bod je 859 m n.m. je na chrbte, ktorý hraničí s Poľskom. Od severu na juh sa územie znížuje a najnižšie, 180 m n.m. je pri výtoku Laborca z okresu v katastri obce Brestov nad Laborcom.
Z hľadiska podnebia južná časť okresu patrí do teplej, severnejšia do mierne teplej a najvyššie položené časti okresu do chladnej klimatickej oblasti.
Životné prostredie a ovzdušie na území okresu patrí medzi jedno z najkvalitnejších v Slovenskej republike. Z hľadiska poznania okres Medzilaborce patrí k málo známym oblastiam - je vzdialený od tradičných turistických oblastí, využívaných návštevníkmi Slovenska.

 

123

Miestna akčná skupina LABOREC, o.z.

 

Krajina je charakteristická zvlneným pohorím Nízkych Beskýd, ktoré prechádzajú do rozľahlej Laboreckej vrchoviny. Hrebeň Nízkych Beskýd je bohato zalesnený. Podstatná časť územia okresu Medzilaborce patrí do Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty. Relatívna trvalosť vegetačného krytu územia okresu podmienila diverzitu živočíšnych spoločenstiev, ktoré zodpovedajú karpatskému charakteru fauny. Druhovú pestrosť fauny okresu dokumentujú výskumy územia CHKO Východné Karpaty, podľa ktorých tu žije dvadsať druhov rýb, dvanásť druhov obojživelníkov, osem druhov plazov, stodvadsaťštyri druhov vtákov, asi šesťdesiat druhov cicavcov a veľký počet druhov hmyzu. Jedinečné a najcennejšie časti prírody sú chránené v šiestich prírodných rezerváciach, ktoré tvoria kostru ekologickej stability okresu. 

 

Tieto stránky sú vytvorené pre návštevníkov i obyvateľov Laborecka.

 
Zdroje informácií - bibliografia

   
   
Návštevnosť:[CNW:Counter]  
© sf            © sm