Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

����
����

Ako spr�vne pou��va� str�nky: �erveno ozna�en� text je odkazom na fotografie, �i texty. Tie je nutn� po prezret� zatv�ra�.Obce oblasti Laborecka

Okres Medzilaborce znovu vznikol 24.j�la 1996, ke� vst�pilo do platnosti nov� administrat�vne �lenenie. Okresn� celok tvor� okresn� mesto Medzilaborce, mestsk� 
�asti Vydra�, Borov a 22 obc�:

Brestov nad Laborcom, �abalovce, �abiny, �erti�n�, Habura, Kalinov, Kr�sny Brod, �agov, O�ka, O��inkov, Palota, Radva� nad Laborcom, Repejov, Rokytovce, Ro�kovce, Svetlice, Sukov, Valentovce, Volica, V�rava, Zbojn�, Zbudsk� Bel�.
Kalinov - obec stoj� na mieste, ktor� u� za R�manov st�lo na ceste z Potisia k Baltu. Z 18. storo�ia poch�dza gr�ckokatol�cka cerkev Nanebevzatia Panny M�rie, projektovan� terezi�nskou stavebnou kancel�riou. Pri cerkvi je 300-ro�n� lipa. 20. storo�ie za�alo dramaticky. Po�as 1.svetovej vojny takmer dve tretiny obyvate�ov pres�ahovali vtedaj�ie �rady z Kalinova k Trebi�ovu a do Mi�kolca. V obci bol postaven� pomn�k ako pripomienka oslobodenia prvej obce v �eskoslovensku po�as 2. sv. vojny.  Od r.1962 je v obci Domov soci�lnych slu�ieb pre deti a ml�de�. V Kalinove sa za��na �tafetov� beh v�aky, mieru asvornosti: Kalinov-Dukla-Pre�ov-Vejn�r-Bansk� Bystrica (v r.2005 34.ro�n�k). V obci sa nach�dza Dom Slovanov. V erbe obce je veveri�ka.
Habura - obec sa spom�na u� v roku 1543 ako predmet sporu medzi Jurajom a Antonom Drughetovcami. V roku 1915 po�as 1. sv. vojny vojensk� oper�cie a boje �plne zni�ili cel� obec. Vys�ahovalectvo bolo v obdob� prvej �SR takmer jedin�m v�chodiskom pre mno�stvo obyvate�ov Habury. Pred �al�ou vojnou obyvate�stvo u�lo. Po n�vrate na�li obec znova skoro cel� zni�en�. Povojnov� v�stavba dala obci nov� tv�r.
�erti�n� - le�� v severov�chodnej �asti N�zkych Besk�d pri �t�tnej hranici s Po�skom v nadmorskej v��ke 420 � 460 m.  Obec m� zauj�mav� hist�riu, prv� p�somn� zmienka je u� z roku 1431, bola v nej tridsiatkov� stanica a je zn�ma aj vzburou proti exek�ci�m a na jej pamiatku je v obci  budova. V obci je pochovan� ve�k� predstavite� rus�nskeho n�roda A.I.Dobriansky. V obci je gr�ckokatol�cky chr�m z roku 1928 s n�dhern�m interi�rom. V erbe obce je kostol.
�abalovce - �abalovce a Sterkovce, tvoriace od konca 19.st. jednu obec �abalovce , sa zemep�sne nach�dzaj� v severov�chodnej �asti Slovenska. K hist�rii �abaloviec nepochybne patr� aj skuto�nos�, �e obec v polovici 19.st., ako jedna z m�la rus�nskych obc�, mala vlastn� pe�a�. V erbe obce je bocian a �aba.
Pomocou tejto li�ty si- m�ete vybra� inform�cie o pamiatkach v �al��ch obciach ...
 
Mapa Laborecka
Zdroje inform�ci� - bibliografia

   
   
 
� sf .             � sm

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing