Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

����
����

Ako spr�vne pou��va� str�nky: �erveno ozna�en� text je odkazom na fotografie, �i texty. Tie je nutn� po prezret� zatv�ra�.
Kaplnka: Niektor� zariadenia monastyru sa podarilo po 1. sv vojne opravi� a ochr�ni� a medzi nimi bola kaplnka zasv�ten� "Pokrovu pre�istej Divy M�rii".
Lipa: V roku 1759 pri monastyre zasadili lipu, ktor� tam dodnes rastie a m� u� viac ako 240 rokov. 
Stud�a: Za chr�mom, ktor� je v rozvalin�ch, zo severnej strany ostala zachovan� stud�a, pri ktorej sa v 14. storo�� pod�a z�znamov stal z�zrak.
Kr�: Pred vstupom na toto miesto b�val�ho monastyru sa nach�dza dreven� byzantsk� trojramenn� kr�.
Zdroje inform�ci� - bibliografiaMonastier Kr�sny Brod

����
����
Monastier - zr�canina kl�tora a kostola bazili�nskej rehole zo XVI. Storo�ia. Jeho prv� dreven� kostol spolu s kl�torom bol zni�en� r.1603. Pod�a povesti ho dal postavi� knie�a Teodor Koriatovi� Podolsk�, staraj�ci sa o duchovn� zabezpe�enie pres�dlencov spoza Karp�t, ktor�ch do oblast� severov�chodn�ho Zempl�na priviedol. Roku 1752 bol vybudovan� barokov� p�tnick� kostol a v roku 1759 postavili kl�tor vedno s kaplnkou z�zra�n�ho Obrazu Kr�snobrodskej Madony. Kl�tor i kostol v prvej svetovej vojne boli zni�en� a od roku 1915 le�ia v ruin�ch. Zr�canina kl�torn�ho kostola Zost�penia sv. Ducha je v s��asnosti zakonzervovan�. Kaplnka sa zachovala. Ve�k� plocha okolo chr�mu so star�mi lipami a ga�tanmi sl��ila ako cintor�n mn�chov. Na sever od chr�mu bola studni�ka s lie�ivou vodou. Okolie a �as� sadu boli ohraden� kamenn�m m�rom. V kl�tornej kni�nici sa nach�dzalo pribli�ne dvetis�c zv�zkov r�znych kn�h vo viacer�ch jazykoch. Preva�ne to bol dar A. Duchnovi�a / to�ko opis /. 

Kaplnka Z�zra�n�ho obrazu Kr�snobrodskej Madony, neskorobarokov� budova, bola postaven� roku 1761(nadpis nad dverami) juhov�chodne od niekdaj�ieho kostola. Na neskorobarokovom hlavnom olt�ri z polovice XVIII. Storo�ia je ikona Panny M�rie zo XIV. storo�ia v barokovo tepanom striebornom obale.

Text na drevenej tabuli pred vstupom na miesto monastyru: "Zastav sa p�tniku, daj odpo�in�� svojim noh�m, lebo �a zaviedli na posv�tn� miesto, pomedituj a pomodlij sa na mieste, kde sa nach�dza�. U� na�i prad�vni rusinsk� predkovia prin�ali zvieracie a �udsk� obety svojej pohanskej bohyni Kupale-Sl�ve v 5. storo�� pred n. l. "
 
Leteck� poh�ad na monastier
Letopis Kr�snobrodsk�ho monastiera:
- Najstar�ie zmienky o Monastiere zo 14. storo�ia
- Sp�lenie Monastiera roku 1603
- Mn�si bazili�ni.
- Druh� zni�enie Monastiera na za�iatku 18.storo�ia
- Opis Monastiera zo 17. j�na 1729
- Zlat� �ra Kr�snobrodsk�ho monastiera
- Filozofick� �kola v Kr�snom Brode
- Prv� svetov� vojna - za�iatok
- Tretie zni�enie Monastiera roku 1915
- Kr�nobrodsk� monastier po zni�en�
- Monastier po 2. sv.vojne
- Kr�snobrodsk� odpusty
- Pr�pravy na obnovu monastiera
Poh�ad na nov� monastier
In� odkazy:
Bazili�ni.net

   
   
 
� sf             � sm

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing