Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

����
����

Ako spr�vne pou��va� str�nky: �erveno ozna�en� text je odkazom na fotografie, �i texty. Tie je nutn� po prezret� zatv�ra�.
 


Chr�nen� pr�rodn� �zemia
�zemie okresu s�asti zasahuje Chr�nen� krajinn� oblas� V�chodn� Karpaty. Preva�ne v r�mci nej n�jdeme aj maloplo�n� chr�nen� �zemia okresu a to n�rodn� pr�rodn� rezerv�ciu Palotsk� jedliny a 5 pr�rodn�ch rezerv�cii: Beskyd, Habursk� ra�elinisko, Jar�isk�, Mokr� l�ky pod �erti�n�m, Pod Demjatou.
N�rodn� pr�rodn� rezerv�cia Palotsk� jedliny
Nach�dza sa v katastr�lnom �zem� obce Palota na v�mere 157,15 ha. Chr�nen� �zemia tvoria prirodzen� jed�ov� bu�iny na fly�i Laboreckej vrchoviny v z�vere Palotsk�ho potoka. Nadmorsk� v��ka sa pohybuje od 510 do 700 m. V bohatom bylinnom poraste sa dar� najm� kostrave horskej,
ostru�ine srstnatej, hviezdici h�jnej a papradi. P�vodn� lesn� porasty s� z�rove� vhodn�m prostred�m pre chr�nen� a ohrozen� �ivo��chy, z ktor�ch v rezerv�cii �ij� sova dlhochvost� i vz�cne m�so�ravce ako vlk, rys i medve�.
Pr�rodn� rezerv�cia Mokr� l�ky pod �erti�n�m
Rezerv�cia je chr�nen�m �zem�m katastra obce �erti�n� na v�mere 1,36 ha. V ter�nnej depresii ved�a hospod�rskej krajiny Laboreckej vrchoviny sa zachovali biologicky hodnotn� slatino-ra�elinov� spolo�enstv�, m�lo naru�en� �udsk�mi z�sahmi. Chr�nen� �zemie tvoria podm��an� l��ne a slatinn� spolo�enstv� v r�znych postupn�ch �t�diach, krovit� v�by a porast jel�e lepkavej. Medzi najv�znamnej�ie chr�nen�, vz�cne a ohrozen� druhy rastl�n v rezerv�cii patria vychta trojlist�, iskern�k ve�k�, ra�elinn�ky, kru�t�k mo�iarny a vlhkomiln� a mokra�ov� ostrice. Z krovit�ch v�b s� zast�pen� v�ba popolav�, v�ba u�at� a vz�cna v�ba p�ty�inkov�. Dan� �zemie vytv�ra podmienky pre vz�cne a ohrozen� �ivo��chy. Z vt�kov je tu trsteniarik oby�ajn� a sedmohl�sok oby�ajn�.
Pr�rodn� rezerv�cia Habursk� ra�elinisko
Je s��as�ou katastr�lneho �zemia obce Habura. Nach�dza sa na v�mere 1,34 ha na hranici s Po�skom na oboch stran�ch hranice. Chr�nen� �zemia sa nach�dzaj� v pramennej �asti hlavn�ho chrbta Laboreckej vrchoviny v nadmorskej v��ke 695 m. Vytvoren� ra�elinov� biotop sa vyzna�uje p�vodnos�ou a zachovalos�ou s v�znamn�m zast�pen�m ra�elinn�kov, p�pern�ka po�vat�ho , bezkolenca belas�ho, sedmokvietka eur�pskeho. Zast�pen� s� aj horsk� druhy, napr.: kamzi�n�k rak�sky, k�chavica Lobelova. S� tu vhodn� podmienky pre plazy, najm� pre vretenicu oby�ajn�. Pozoruhodn� je aj reliktn� v�skyt hrabo�a mo�iarneho, ojedinele ra�elinov�ch biotopov vo fly�ov�ch Karpat�ch, �o m� ve�k� v�znam pre vedeck� �t�dium a n�u�n� ciele.
444 Pr�rodn� rezerv�cia Pod Demjatou
Nach�dza sa na hranici katastrov obc� Kalinov a Habura na v�mere 2,04 ha. Chr�nen� je spolo�n� v�skyt �tyroch druhov plav��ov na fly�ovom podklade Laboreckej vrchoviny: plav�nika splo�ten�ho, chvostn�ka
jed�ovit�ho, plav��a pu�iv�ho a plav��a oby�ajn�ho. Z v�znamn�ch druhov kvetnat�ch bu��n tu rastie lipkavec okruhlovist�.
 

Pr�rodn� rezerv�cia Beskyd 
Zaber� katastr�lne �zemie obce Svetlice na ploche 49,44 ha. Chr�nen� �zemie tvoria prirodzen� lesn� spolo�enstv� Laboreckej vrchoviny od nadmorskej v��ky 580 � 790 m a to typick� bu�iny, lipov� bu�iny a bukov� javoriny. Okrem kostravy horskej, ostrice chlpatej a ba�anky trv�cej sa tu vyskytuj� chr�nen� a vz�cne druhy rastl�n ako napr.: pribica moldavsk�, horec lusk��ovit�, krti�n�k Skopoliho.
Fauna je zast�pen� jele�ou a divia�ou zverou, ba i medve�om, vlkom a rysom. Chr�nen� �zemie sa vyu��va na vedecko-v�skumn� ciele z h�adiska lesn�ho hospod�rstva a ochrany pr�rody.

 

Pr�rodn� rezerv�cia Jar�isk�
Rozprestiera sa na �zem� obce Ro�kovce vo v�mere 0,65 ha. Oblas� Jar�isk� bola vyhl�sen� za pr�rodn� rezerv�ciu v roku 1982. Predmetom ochrany je v�skyt zriedkav�ch l��nych a slatinn�ch fytocen�z N�zkych Besk�d. Ide o mo�iarny biotyp s v�skytom papradn�ka mo�iarneho. Najvy��� bod v rezerv�cii Jar�isk� dosahuje 458 m nad morom.

   
   
 
� sf           � sm

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing