Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

����
����

Ako spr�vne pou��va� str�nky: �erveno ozna�en� text je odkazom na fotografie, �i texty. Tie je nutn� po prezret� zatv�ra�.
Zdroje inform�ci� - bibliografia
Rus�ni:
- Rus�nske os�dlenie na juh od Karp�t v roku 1806
- Jedna z p�somnost� v rus�nskom jazyku z roku 1801Kult�ra
Ide o kult�ru s v�skytom znakov v�chodoslovenskej oblasti. N�re�ovo ide o oblas� ris�nsko-ukraj�nskych n�re��.
Popri �udovej hudbe, tanci a v�tvarnom umen� s��as�ou �udovej kult�ry je aj �udov� slovesnos�. Patria tu �udov� rozpr�vky, �udov� legendy, povesti, pr�slovia, porekadl�, h�danky, detsk� riekanky, vin�e, koledy,...Laborecko patr� k oblastiam zo zachov�van�m kalend�rnych oby�aj� ako vin�ovanie na �tedr� de�, na Bo�ie narodenie a na Nov� rok, silnej trad�cie Vianoc, ve�kono�n� oblieva�ka, stavanie m�jov, zakladanie v�ro�n�ch ohni na Jana, ...
V�tvarn� prejav
Oblas� Laborecka koncom 19.st. a za�iatkom 20.st. patrila v dekorat�vnom prejave v textile do oblasti dom�ceho tkania hornozemp�nskeho subvariantu. V �udovej v�tvarnej tvorbe je dolo�en� v�tvarn� produkcia � drevo, tkaniny, v��ivky, kraslice, ko�a. Z�ujmov� umeleck� �innos� sa s�stre�uje hlavne na v�tvarn� a fotografick� �innos�. V Medzilaborciach sa nach�dza M�zeum modern�ho umenia Andyho Warhola so st�lou expoz�ciou, ktor� je jedinou svojho druhu v Eur�pe ( vi�. www.medzilaborce.net )
�udov� tanec
Medzi star�ie tane�n� prejavy patria p�rov� tance, chorovody a koles�. Kolesov� �ensk� tance s� zn�me pod n�zvom kari�ka. Dodnes pretrv�vaj� na z�bav�ch a svadb�ch, najroz��renej�� je rjadovij tanec. Z novodob�ch tancov hlavne po r. 1945 roz��ril val��k, ktor� sa post�pne zov�eobecnil a z�udovel. Polka sa za�ala tancova� u� pre rokom 1918. K tancom nov�ho �t�lu patr� aj �arda�, ktor� ��itkoval niektor� prvky star�ch kr�tiv�ch tancov.
Hudba 
Vok�lny a in�trument�lny prejav v �udovej hudbe sa vzv�jal z p�vodn�ch magick�ch a zvykov�ch obradov, nesk�r v r�mci pastierskej a ro�n�ckej kult�ry ( �udov� piese� ).
Od r.1924 v Medzilaborciach p�sobil 32-�lenn� u�ite�sk� zbor pod veden�m A.Such�ho, ktor� vystupoval i v �ech�ch. V rokoch 1934-35 tu p�sobil u�ite�sk� hudobn� zbor pod veden�m A.�ubimova, v Medzilaborciach pracoval aj 100 � �lenn� spev�cky zbor pod veden�m A.Podhajeck�ho.
Z ochotn�ckych s�borov a skup�n tu p�sobia pov��ine folkl�rne spev�cke a tane�n� skupiny ako Verchovina z Medzilaboriec, Kamjana z Medzilaboriec, Z�ruba z �agova, ...
 

A.Duchnovi�, n�rodn� budite� podkarpatsk�ch Rus�nov (1803-1865).
A.A.Kralick�, rod�k z �ab�n (1834-1894)
Hudba Sokol z Medzilaboriec na vyst�pen� v Prahe 1941

   
   
 
� sf             � sm

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing