Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

����
����

Ako spr�vne pou��va� str�nky: �erveno ozna�en� text je odkazom na fotografie, �i texty. Tie je nutn� po prezret� zatv�ra�.Turistika
Laborecko svojou polohou, pr�rodn�mi podmienkami a in�mi danos�ami poskytuje dobr� podmienky pre turistiku.
V lete je tu mo�nos� individu�lnej pe�ej turistiky, cykloturistiky a mototuristiky. Organizovan� turistiku zabezpe�uj� turistick� telov�chovn� oddiely a organiz�cia Zv�zu ochrancov pr�rody a krajiny v Humennom. 

Ly�ovanie: V zime dostatok snehu a svahovit� ter�n poskytuj� mo�nos� ly�ovania / beh na ly�iach a zjazdov� ly�ovanie /. Zamrznut� toky poskytuj� mo�nos� kor�u�ovania. Strediskami ly�ovania s� Danov�, Palota a Borov.
Danov� � pr�stup je z Medzilaboriec cez Vydra�. Toto pr�mestsk� stredisko Medzilaboriec
M� 2 ly�iarske vleky, zjazdovku, podnikov� a s�kromn� chaty s ubytovacou kapacitou 250 os�b. Je v�chodiskom �lto zna�en�ho turistick�ho chodn�ka na Stredn� Hrb / 822,1 m n.m. / v hrani�nom hrebeni s Po�skom. Nach�dza sa tu aj detsk� t�bor.
Palota � pr�stup z Medzilaboriec cez Vydra�- Je tu vybudovan� ly�iarsky vlek, zjazdovka a turistick� chaty Magura a Barbora. V�chodisko do NPR Palotsk� jedlina.
Borov � mestsk� �as� Medzilaboriec. M� vybudovan� ly�iarske vleky. Nen�ro�n� ter�ny s� vhodn� najm� pre v�cvikov� kurzy ly�ovania a nen�ro�n�ch ly�iarov.
Ly�iarske turistick� trasy ved� z �erti�n�ho po zelenej zna�ke do �erti�sk�ho sedla na hrani�nou hrebeni, po �ervenej zna�ke po hrani�n�ch hrebe�och po modrej zna�ke z Kalinova na hrani�n� hrebe� a dia�kov� turistick� medzin�rodn� trasa E8 po �ervenej zna�ke po hrani�n�ch hrebe�och. V Duklianskom priesmyku sa sp�ja s ly�iarskou medzin�rodnou trasou E3 z opa�n�ho smeru a pokra�uj� spolo�ne na po�skom �zem�.

Turistick� trasy: Preh�ad v�etk�ch turistick�ch zna�kovan�ch tras v okrese Medzilaborce je n�sledovn�:
- Kremenec � Rusk� sedlo � Palota � Dukla / d�ka 70 km /, po �ervenej zna�ke, trasa je s��as�ou eur�pskej turistickej magistr�ly prech�dzaj�cej okresom/
- Habura / doln� autobusov� zast�vka / - miestny kostol � Chvastejov � Kejda � �t�tna hranica s PR /1:40 hod., 5 km: po modrej zna�ke/
- Habura / doln� autobusov� zast�vka / - Hostinec u Hermana � Medzi Haburky � Pr�davky � �t�tna hranica s PR / 2 hod., 7 km, po zelenej zna�ke /
- Habura / doln� autobusov� zast�vka / - z�kladn� �kola � Pod Chot�rom � Dychtivka � 
Kamjana � Br�sy � p�la � hlavn� �elezni�n� stanica Medzilaborce / 3:30 hod., 12 km, 
po �ervenej zna�ke /
- Habura / doln� autobusov� zast�vka / - z�kladn� �kola � Klimov � Drie�na / 2 hod.,
- 9 km po hnedej zna�ke/
- Palota / kone�n� autobusov� zast�vka / - Lupkovsk� priesmyk / 5 km, po zelenej zna�ke /
- �erti�n� /kone�n� autobusov� zast�vka / - Laboreck� sedlo, �t�tna hranica s PR / 3 km po modrej zna�ke /.
Turistick� z�klad�a: Hlavnou turistickou z�klad�ou � v�chodiskom pre v�etky druhy turistick�ch aktiv�t � s� Medzilaborce. Tunaj�� hotel Laborec o kapacite 100 miest /1,2,3 � poste�ov� sal�niky / a akt�vneho oddychu / plav�re�, �portov� hala, fitness / i ly�ovania na bl�zkom vrchu K��era. Z turistick�ch atraktiv�t je mimoriadne zauj�mav� n�v�teva jedine�n�ho M�zea modern�ho umenia Andyho Warhola a tunaj�ieho pravosl�vneho kostola.
Z �al��ch pamiatok v okrese si zasl��i pozornos� ka�tie� a kaplnka v Kr�snom Brode, resp. Monastieri a �al�ie pamiatky uveden� v hesle �Pamiatky� pri ka�dej obci . Okrem po�etn�ch gr�ckokatol�ckych i pravosl�vnych kostolov je mo�n� pozn�va� i pam�tn�ky odboja � cintor�ny I. svetovej vojny, ktor� priamo zasiahla t�to oblas� Slovenska, pam�tn� miesta a pam�tn�ky II.svetovejj vojny a komplex pamiatok Habursko-�erti�nianskej vzbury.
Ako jeden z pr�kladov pe�ej t�ry uvedieme �as� z n�vrhu n�ro�nej 175 kilometrovej 
8-d�ovej t�ry s mapami a stanom pod�a ZAHAT�ANSK�HO a kol. Ide len o �sek preva�ne v Medzilaboreckom okrese o celkovej d�ke 52 km / cel� t�ra za��na v Zborove a kon�� v Uli�i /:
l. de�: Pr�kra � k�ta 614 � k�ta 619 � �erti�n� � Habura � Medzilaborce � Vydra� / 23 km /,
2. de�: Vydra� � jv.hrebe�om Magury cez k�ty 602, 707, 787,764,695 � po �t�tnej hranici s Po�skom cez Gr�� Megel�n a k�ty 759, 704 do V�ravy � Svetl�c � cez Bla�ov� dolinu do Ni�nej Jablonky / 29 km /.
V roku 1999 bola vyzna�en� Karpatsk� cykloturistick� trasa, ktor� povedie cez Po�sko, Slovensko, Ukrajinu, Rumunsko a Ma�arsko a bude v na�om regi�ne prech�dza� cez hrani�n� priechod pri obci �erti�n� /459 m n.m ./ , Haburu / 387 /, Medzilaborce / 326 /, �abalovce / 403 /, V�ravu / 368 / Svetlice / 335 /, Ni�n� Jablonku / 300 /, Hostovice / 360 /, P�olinn� / 346 / do Sniny / 216 /. Zo Sniny bude smerova� smerom na Strihovice / 436 /, �migovce / 32 9/, do D�bravky / 265 /, do Uble / 224 / k hrani�n�mu priechodu s Ukrajinou. V na�om regi�ne bola sl�vnostne otvoren� 5.j�la 1999.
 
Turistick� mapa
Hranica s Po�skom: �al�iemu rozvoju turistiky pomohla v�stavba cestn�ho �ahu do Po�skej republiky /Palota � Radoszyce/ a op� obnoven� osobn� �elezni�n� doprava do Po�skej republiky cez Lupkovsk� priesmyk. O�ivenie medzin�rodn�ho turistick�ho ruchu by nepochybne vyvolalo i zlep�enie infra�trukt�ry � najm� siete rekrea�n�ch ubytovac�ch a stravovac�ch zariaden� v oblasti.
Ubytovanie:

   
   
 
� sf              � sm

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing