Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
123

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

Ako spr�vne pou��va� str�nky: �erveno ozna�en� text je odkazom na fotografie, �i texty. Tie je nutn� po prezret� zatv�ra�.MAS Laborec, o.z.

O n�s
Miestna ak�n� skupina LABOREC, o.z. je partnerstvo z�stupcov verejn�ho, s�kromn�ho a ob�ianskeho sektoru, tvor� ju �68 �lenov (28 obc�, 40 subjektov s�kromn�ho sektora) so s�dlom v okresoch Medzilaborce, Stropkov a Humenn�.�Sp�ja r�znych �ud� a subjekty s r�znymi z�ujmami, ktor� �ij� na jednom �zem� a spolo�n�mi silami sa chc� podie�a� na jeho rozvoji.

�zemie
�zemie�Miestnej ak�nej skupiny LABOREC o.z. �sa nach�dza v Laboreckej Vrchovine v�Pre�ovskom samospr�vnom kraji.
Na��zem� MAS s�rozlohou�517, 918 km2 �ije�13 272��obyvate�ov (hustota obyvate�stva: 25,63 obyv./ km2)

Cie�
Realiz�cia aktivit spojen�ch s rozvojom na �zem� MAS LABOREC, o.z.. To znamen� invest�cie do ob�ianskej vybavenosti, cestnej, energetickej, environment�lnej a soci�lnej infra�trukt�ry vr�tane podpory podnikania a podnikate�sk�ch subjektov.Tento cie� chceme nap��a� predov�etk�m na z�klade princ�pov pr�stupu Leader

Z�kladn� �daje

N�zov: Miestna ak�n� skupina LABOREC, o.z.
S�dlo:�Mierov� 326/4, 068 01Medzilaborce
Zast�pen�: Ing. Adrian Kali�ak, predseda zdru�enia
I�O: 42345146
DI�: 2120094141
I� DPH: neplatca DPH
Zap�san� v:� registri neziskov�ch orgaiz�ci�
Bankov� spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
��slo ��tu: 4543831001/5600�
IBAN: SK18 5600 0000 0045 4383 1001

 

Na��m cie�om je zlep�i� kvalitu �ivota obyvate�ov na �zem� MAS LABOREC, o.z., a to �o najlep��m vyu�it�m miestnych �udsk�ch, pr�rodn�ch a kult�rnych zdrojov.

Mapa MAS Laborec, o.z.
Valn� zhroma�denie 11.6.2015
Valn� zhroma�denie 11.6.2015
 

   
   
 
� sf              � sm

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing