Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
123

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

Ako spr�vne pou��va� str�nky: �erveno ozna�en� text je odkazom na fotografie, �i texty. Tie je nutn� po prezret� zatv�ra�.�lenovia

Miestna ak�n� skupina LABOREC, o.z. je partnerstvo z�stupcov verejn�ho, s�kromn�ho a ob�ianskeho sektoru, ktor� p�sob� na tomto �zem�. Sp�ja r�znych �ud� a subjekty s r�znymi z�ujmami, ktor� �ij� na jednom �zem� a spolo�n�mi silami sa chc� podie�a� na jeho rozvoji. MAS LABOREC, o.z. je partnerstvo� 28 obc� a �40 �al��ch subjektov.

 

Obce:

Obec �erti�n�
http://www.certizne.eu/
Obec Habura
http://www.habura.sk/
Obec Kalinov
http://www.kalinov.sk/

Obec Medzilaborce, m�. Borov a m.�. Vydra�


http://www.medzilaborce-urad.sk/

Obec Palota
Obec �agov
http://www.nagov.ocu.sk/
Obec �abalovce

Obec V�rava


http://www.vyrava.sk/
Obec Ol�inkov
Obec Svetlice
Obec Zbojn�
http://www.zbojne.sk/
Obec Zbudsk� Bel�
http://www.zbudskabela.wbl.sk/
Obec Valentovce
Obec Radva� n/Laborcom
Obec Brestov n/Laborcom
Obec Volica
http://www.volica.ocu.sk/
Obec �abiny
http://www.cabiny.ocu.sk/
Obec Krasn� Brod
Obec Rokytovce
http://www.rokytovce.sk/
Obec Sukov
Obec Ro�kovce
http://www.roskovce.sk/
Obec O�ka
http://www.olka.sk/
Obec Kriv� O�ka
Obec Repejov
 
Obec Mal� Po�ana
Obec Havaj
http://www.obechavaj.sk/
Obec Mikov�
http://www.obecmikova.sk/
Obec Vladii�a, Such�, Drie�na
 
Obec Rokytov pri Humennom
 
 

�al��:

Bytenerg spol. s r.o.
US ROKYTA PS ROKYTOVCE
Laboreck� ob�iansk� zdru�enie - Nov� Alternat�va
Po�noslu�by �abiny spol. s.r..o
Andrej Hnati� - Mahnat s.f.
Verchovina, spol. s r.o. �abalovce

KAPPAX, s.r.o.


HARM s.r.o.

Eurotrend, n.o.
MILA SHR
Sv. Nikolaj, n.o.
Mari�n Lazor - SHR
Michal Lopata - DREVOV�ROBA
Urb�rska spolo�nos� a zdru�enie vlastn�kov p�dy, Pozemkov� spolo�entsvo V�rava

Marcel Lopata - PILMAS


AGROEM Rokytov spol. s r.o.

ZDRU�ENIE PRAME� POMOCI
Bo�ena Glodov�, Bistro
KOVOSTROJ a.s. Medzilaborce
M�ria Juhasov� . SV. HUBERT
BFH spol. s.r.o.
CONSUMER RECREATION SERVICE s.r.o.
Pasienkov� spolo�nos� Borov s.r.o.
ZORAP o.z.
TJ Dru�stevn�k Borov
Pozemkov� spolo�enstvo Valentovce
Vlasta Koles�rova, ALLES s.f.
Dezider Bacu�an spol. s .r.o.
Alena D�ulov�
KAMO s.r.o.
Michal Malin��k - Pohostinstvo
Pozemkov� spolo�enstvo Kamjana
AGROMECH s.r.o.
Andy o.z.
Agromon s.r.o. Kr�sny Brod
Pozemkov� spolo�enstvo - Zdru�enie vlastn�kov p�dy a urbariarialistov Vy�n� Vladi�a
TATRA TRUCK s.r.o.
Pozemkov� spolo�enstvo - Zdru�enie vlastn�kov p�dy a urbariarialistov obce Drie�na
Zdru�enie vlastn�kov p�dy a urbariarialistov, Pozemkov� spolo�enstvo Kr�sny Brod
JMV AGR, s.r.o.

 

 


 

Na��m cie�om je zlep�i� kvalitu �ivota obyvate�ov na �zem� MAS LABOREC, o.z., a to �o najlep��m vyu�it�m miestnych �udsk�ch, pr�rodn�ch a kult�rnych zdrojov.

Mapa MAS Laborec, o.z.
Valn� zhroma�denie 11.6.2015
Valn� zhroma�denie 11.6.2015
 

   
   
 
� sf              � sm

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School