123

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

Ako správne používať stránky: Červeno označený text je odkazom na fotografie, či texty. Tie je nutné po prezretí zatvárať.Aktuality

MATERIÁL NA PRIPOMIENKOVANIE - NÁVRH : MAS LABOREC, o.z. zverejňuje materiál na pripomienkovanie - vźia a strategický cieľ. Svoje pripomienky zasielajte písomne, resp. e-mailom na n.o.. Materiál na pripomienkovanie nájdete tu. (november 2015)

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE : V súlade s ustanovením ods. 5.1.3 stanov občianskeho združenia Miestna akčná skupina LABOREC, o.z. z v o l á v a m zasadnutie členov Valného zhromaždenia združenia Miestna akčná skupina LABOREC, o.z. ktoré sa uskutoční dňa 28.10.2015 (streda) o 10,00 hod. v budove Mestského úradu Medzilaborce vo veľkej zasadačke /1. posch. vľavo/ s návrhom pro gramu, ktorý najdete tu.(október 2015)

POZVÁNKA NA PRACOVNÉ STRETNUTIE : V súlade so schváleným procesným postupom prípravy Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRU ) Miestnej akčnej skupiny Laborec, o.z., pozývame svojich členov na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 8.10.2015 (štvrtok) o 10,00 hod. v budove Mestského úradu Medzilaborce  vo veľkej zasadačke /1. posch. vľavo/ s prográmom, ktorý najdete tu.(október 2015)

POZVÁNKA NA PRACOVNÉ STRETNUTIE : V súlade so schváleným procesným postupom prípravy Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRU ) Miestnej akčnej skupiny Laborec, o.z., pozývame svojich členov na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 26.8.2015 (streda) o 10,00 hod. v budove Mestského úradu Medzilaborce  vo veľkej zasadačke /1. posch. vľavo/ s prográmom, ktorý najdete tu.(august 2015)

DOKUMENT PHSR 2014-2020: Vo väzbe na prípravu dokumentu PHSR PSK 2014-2020  a na základe záverov pracovného stretnutia so zástupcami  MAS/VSP z Prešovského kraja, ktoré sa uskutočnilo v Prešove dňa 10. 08. 2015, vám v prílohe posielame „podkladový formulár" projektového zámeru a "dotazník pre partnerstvá" „dotazník pre partnerstva ". Ak pripravujete objemovo významné investície – stavby, resp. iné, i neinvestičné projekty, ktoré plánujete realizovať ako investor, prípadne spoluinvestor, resp. v partnerstve s inými subjektmi, v roku 2016 a budúcich dvoch rokoch, vyplňte prosím priložený formulár a zašlite ho na e-mailovú adresu helena.miscikova@vucpo.sk v termíne do 21. 08. 2015 (za každý projekt zvlášť).  


Vami zaslané informácie budú podkladom pre vypracovanie najmä strategickej a  programovej časti PHSR PSK 2014 – 2020. 
Aktuálne informácie o procese prípravy tohto dokumentu sú dostupné na web stránke PSK - link

http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/kompetencie-psk/regionalny-rozvoj/phsr-psk-2014-2020/ 
O ďalších pripravovaných aktivitách týkajúcich sa spracovania dokumentu Vás budeme včas informovať.

( august 2015)

RIUS : Prešovský samosprávny kraj ako Orgán pre koordináciu RIUS pripravuje Regionálnu integrovanú územnú stratégiu  Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len RIUS).  Súčasťou stratégie budú aj návrhy konkrétnych projektových zámerov pre realizáciu projektov vo vymedzených oblastiach. Tieto majú spĺňať podmienky definované v Integrovanom regionálnom operačnom programe. Projektové zámery, resp. projekty, by mali spĺňať podmienku integrovanosti a komplementarity. Formuláte najdete tu. ( august 2015)

ZMENA SÍDLA : Valné zhromaždenie MAS LABOREC, o.z. scválilo zmenu sídla, od 1.8 2015 novým sídlom je Mierová 326/4, 068 01Medzilaborce. ( jún 2015)

VALNÉ ZHROMAŽDENIE : Dňa 11.6.2015 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Miestnej akčnej skupiny LABOREC, o.z. ZÁVERY Z ROKOVANIA
zo zasadnutia Valného zhromaždenia nájdete tu. ( jún 2015)

 

Naším cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov na území MAS LABOREC, o.z., a to čo najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov.

Mapa MAS Laborec, o.z.
Valné zhromaždenie 11.6.2015
Valné zhromaždenie 11.6.2015
 

   
   
 
© sf              © sm