Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
123

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

Ako spr�vne pou��va� str�nky: �erveno ozna�en� text je odkazom na fotografie, �i texty. Tie je nutn� po prezret� zatv�ra�.Aktuality

MATERI�L NA PRIPOMIENKOVANIE - N�VRH : MAS LABOREC, o.z. zverej�uje materi�l na pripomienkovanie - v�ia a strategick� cie�. Svoje pripomienky zasielajte p�somne, resp. e-mailom na n.o.. Materi�l na pripomienkovanie n�jdete tu. (november 2015)

POZV�NKA NA VALN� ZHROMA�DENIE : V s�lade s ustanoven�m ods. 5.1.3 stanov ob�ianskeho zdru�enia Miestna ak�n� skupina LABOREC, o.z. z v o l � v a m zasadnutie �lenov Valn�ho zhroma�denia zdru�enia Miestna ak�n� skupina LABOREC, o.z. ktor� sa uskuto�n� d�a 28.10.2015 (streda) o 10,00 hod. v budove Mestsk�ho �radu Medzilaborce vo ve�kej zasada�ke /1. posch. v�avo/ s n�vrhom pro gramu, ktor� najdete tu.(okt�ber 2015)

POZV�NKA NA PRACOVN� STRETNUTIE : V s�lade so schv�len�m procesn�m postupom pr�pravy Integrovanej strat�gie rozvoja �zemia (ISRU ) Miestnej ak�nej skupiny Laborec, o.z., poz�vame svojich �lenov na pracovn� stretnutie, ktor� sa uskuto�n� d�a 8.10.2015 (�tvrtok) o 10,00 hod. v budove Mestsk�ho �radu Medzilaborce��vo ve�kej zasada�ke /1. posch. v�avo/ s progr�mom, ktor� najdete tu.(okt�ber 2015)

POZV�NKA NA PRACOVN� STRETNUTIE : V s�lade so schv�len�m procesn�m postupom pr�pravy Integrovanej strat�gie rozvoja �zemia (ISRU ) Miestnej ak�nej skupiny Laborec, o.z., poz�vame svojich �lenov na pracovn� stretnutie, ktor� sa uskuto�n� d�a 26.8.2015 (streda) o 10,00 hod. v budove Mestsk�ho �radu Medzilaborce��vo ve�kej zasada�ke /1. posch. v�avo/ s progr�mom, ktor� najdete tu.(august 2015)

DOKUMENT PHSR 2014-2020: Vo v�zbe na pr�pravu dokumentu PHSR PSK 2014-2020 �a na z�klade z�verov pracovn�ho stretnutia so z�stupcami �MAS/VSP z Pre�ovsk�ho kraja, ktor� sa uskuto�nilo v Pre�ove d�a 10. 08. 2015, v�m v pr�lohe posielame �podkladov� formul�r" projektov�ho z�meru a "dotazn�k pre partnerstv�" �dotazn�k pre partnerstva ". Ak pripravujete objemovo v�znamn� invest�cie � stavby, resp. in�, i neinvesti�n� projekty, ktor� pl�nujete realizova� ako investor, pr�padne spoluinvestor, resp. v partnerstve s in�mi subjektmi, v roku 2016 a bud�cich dvoch rokoch,�vypl�te pros�m prilo�en� formul�r a za�lite ho na e-mailov� adresu�helena.miscikova@vucpo.sk�v term�ne do 21. 08. 2015�(za ka�d� projekt zvl᚝). �


Vami zaslan� inform�cie bud� podkladom pre vypracovanie najm� strategickej a �programovej �asti PHSR PSK 2014 � 2020.�
Aktu�lne inform�cie o procese pr�pravy tohto dokumentu s� dostupn� na web str�nke PSK - link
:�
http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/kompetencie-psk/regionalny-rozvoj/phsr-psk-2014-2020/
O �al��ch pripravovan�ch aktivit�ch t�kaj�cich sa spracovania dokumentu V�s budeme v�as informova�.

( august 2015)

RIUS : Pre�ovsk� samospr�vny kraj ako Org�n pre koordin�ciu RIUS�pripravuje Region�lnu integrovan� �zemn� strat�giu �Pre�ovsk�ho samospr�vneho kraja (�alej len RIUS).� S��as�ou strat�gie bud� aj n�vrhy konkr�tnych projektov�ch z�merov pre realiz�ciu projektov vo vymedzen�ch oblastiach. Tieto maj� sp��a� podmienky definovan� v Integrovanom region�lnom opera�nom programe. Projektov� z�mery, resp. projekty, by mali sp��a� podmienku integrovanosti a komplementarity. Formul�te najdete tu. ( august 2015)

ZMENA S�DLA : Valn� zhroma�denie MAS LABOREC, o.z. scv�lilo zmenu s�dla, od 1.8 2015 nov�m s�dlom je Mierov� 326/4, 068 01Medzilaborce. ( j�n 2015)

VALN� ZHROMA�DENIE : D�a 11.6.2015 sa uskuto�nilo Valn� zhroma�denie Miestnej ak�nej skupiny LABOREC, o.z. Z�VERY Z ROKOVANIA
zo zasadnutia Valn�ho zhroma�denia n�jdete tu. ( j�n 2015)

 

Na��m cie�om je zlep�i� kvalitu �ivota obyvate�ov na �zem� MAS LABOREC, o.z., a to �o najlep��m vyu�it�m miestnych �udsk�ch, pr�rodn�ch a kult�rnych zdrojov.

Mapa MAS Laborec, o.z.
Valn� zhroma�denie 11.6.2015
Valn� zhroma�denie 11.6.2015
 

   
   
 
� sf              � sm

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School