Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
123

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

Ako spr�vne pou��va� str�nky: �erveno ozna�en� text je odkazom na fotografie, �i texty. Tie je nutn� po prezret� zatv�ra�.Integrovan� strat�gia rozvoja �zemia

Tu budeme informova� v akom stave je spracovanie strat�gie rozvoja �zemia s mo�nos�ami pripomienok verejnosti.

Dotaznik pre s�kromn� sektor.doc

Dotaznik pre verejn� sektor.doc

Manu�l na spacovanie CLLD.pdf

 

Na��m cie�om je zlep�i� kvalitu �ivota obyvate�ov na �zem� MAS LABOREC, o.z., a to �o najlep��m vyu�it�m miestnych �udsk�ch, pr�rodn�ch a kult�rnych zdrojov.

Mapa MAS Laborec, o.z.
Pracovn� stretbutie 26.8.2015
Pracovn� stretbutie 26.8.2015
 

   
   
 
� sf              � sm