Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
123

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

Ako spr�vne pou��va� str�nky: �erveno ozna�en� text je odkazom na fotografie, �i texty. Tie je nutn� po prezret� zatv�ra�.Webov� linky


N�rodn� sie� rozvoja vidieka
www.nsrv.sk
Pre�ovsk� samospr�vny kraj
www.po-kraj.sk/sk
Leader+
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_sk.htm

Program rozvoja vidieka 2007-2013


http://www.apa.sk/index.php?navID=121
Po�nohospod�rstvo a rozvoj vidieka
http://ec.europa.eu/agriculture/index_sk.htm
 
Po�nohospod�rsku platobn� agent�ru
http://www.apa.sk/index.php?navID=494
Ministerstvo p�dohospod�rstva
http://www.mpsr.sk
Pre�ovsk� samospr�vny kraj
http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/kompetencie-psk/regionalny-rozvoj/
Centr�lny koordina�n� org�n
http://www.nsrr.sk/
 
 

 

 


 

Na��m cie�om je zlep�i� kvalitu �ivota obyvate�ov na �zem� MAS LABOREC, o.z., a to �o najlep��m vyu�it�m miestnych �udsk�ch, pr�rodn�ch a kult�rnych zdrojov.

123

123

 

 

 

   
   
 
� sf              � sm

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School