Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
123


           
 


Kontakt

V pr�pade Va�ich pripomienok, ot�zok �i pr�spevkov k t�mto str�nkam, m�ete vyu�i� tento kontaktn� formul�r:

 

V� e-mail:

Predmet:

Spr�va:


 
Na��m cie�om je zlep�i� kvalitu �ivota obyvate�ov na �zem� MAS LABOREC, o.z., a to �o najlep��m vyu�it�m miestnych �udsk�ch, pr�rodn�ch a kult�rnych zdrojov.

 

 

Adresa::

MAS LABOREC, o.z.
Kr�sny Brod 69, 068 01

Tel:
+421905769726
e-mail: mas.laborec@gmail.com

 

 

 

 

 

 
 

 

 

In� odkazy:
Mesto Medzilaborce

   
   
 
� sf           � sm