Click here to send us your inquires or call (852) 36130518Ako spr�vne pou��va� str�nky: �erveno ozna�en� text je odkazom na fotografie, �i texty. Tie je nutn� po prezret� zatv�ra�.


          
Medzilaborce

mm

Medzilaborce le�ia v severov�chodnej �asti v�chodn�ho Slovenska, v nadmorskej v��ke 326 m.n.m., na s�toku Laborca a Vydra�ky, v malebnej pr�rode Laboreckej vrchoviny pod hrebe�om N�zkych Besk�d. Najstar�ia p�somn� zmienka o meste sa zachovala z roku 1543, ke� patrilo ��achtick�mu rodu Drugethovcov. �eleznica, uveden� do prev�dzky v roku  1874, spojila tento regi�n s hospod�rskymi a kult�rnymi centrami Uhorska.
Dne�n� Medzilaborce s� administrat�vnym, kult�rnym, rekrea�n�m a �portov�m centrom okresu, zaraden�m do spr�vy Pre�ovsk�ho kraja. Okresn� celok tvor� okresn� mesto Medzilaborce a 22 obc�. Po�tom obyvate�ov 6694 ( �tatistick� �daj k 1.1.1996 ) sa Medzilaborce zara�uj� na 98. miesto medzi mestami Slovenska. 

Okres Medzilaborce: Medzilaborce s� okresn�m mestom zaraden� do spr�vy Pre�ovsk�ho kraja. Okresn� celok tvor� okresn� mesto Medzilaborce a 22 obc�. Okres svojou rozlohou 427 km2 a po�tom obyvate�ov 12966 patr� k najmen��m na Slovensku. Severn� �as� okresu lemuje hranica s Po�skom v d�ke 36 km.

Fotogal�ria:


 


V�tajte na neofici�lnych str�nkach mesta Medzilaborce.
Tieto str�nky boli vytvoren� pre n�v�tevn�kov i obyvate�ov Medzilaboriec.
Aj tak�mto sp�sobom m�ete z�ska� inform�cie o meste. Dom�ci ho pova�uj� za najkraj�ie, in� za mesto Andyho Warhola, �al�� za mesto popartu, mnoh� za zauj�mav� mesto. V ka�dom pr�pade Medzilaborce maj� hist�riu, kult�rne trad�cie a s��asnos�. A pr�ve t�to skuto�nos� n�s viedla k vytvoreniu t�chto str�nok.

                     

 
 
 

 


 


 
 


 
N�v�tevnos�:
[CNW:Counter]