Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

 Ako spr�vne pou��va� str�nky: �erveno ozna�en� text je odkazom na fotografie, �i texty. Tie je nutn� po prezret� zatv�ra�.

Projekt:
Projekt predlo�en� v r�mci v�zvy na predkladanie projektov s k�dom 1112010-04, vyhl�senej 6. m�ja 2004 s uz�vierkou prij�mania �iadost� 6. septembra 2004.

     Projekt, miniskanzen


Warhol City

 
Projekt mesta Medzilaborce:  Warhol City - Zmena imid�u mesta V Medzilaborciach sa rod� projekt Warhol City. Projekt je rozdelen� do dvoch et�p.
Prv� etapa u� bola realizovan� v septembri 2005 a realiz�cia druhej etapy je pl�novan� na rok 2006.
Podobize� a diela presl�ven�ho umelca dnes v�taj� n�v�tevn�kov Medzilaboriec nielen v tunaj�om M�zeu modern�ho umenia, ale aj na autobusov�ch zast�vkach, �i fas�dach budov.

V r�mci projektu bolo zrekon�truovan�ch �es� fas�d budov v meste, ktor� sa nes� v duchu Andyho Warhola. V podobnom �t�le sa nes� aj tri autobusov� zast�vky. V prvej etape bolo preinvestovan�ch 2,7 mili�na kor�n, ktor� mesto z�skalo z fondov Eur�pskej �nie.

Druh�, n�ro�nej�ia �as� projektu, ktor� si vy�iada a� 29 mili�nov, sa za�ne v roku 2006. 
Jej s��as�ou bude aj prebudovanie amfite�tra, ktor� sa zmen� na skanzen Rus�nskej dediny, ktor�mu bude kra�ova� rodn� dom Warholov�ch rodi�ov, poch�dzaj�cich z ne�alekej dedinky Mikov�.
 
                                                 

                                


   

   

   

    


 
 


 
 

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School