Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Ako spr�vne pou��va� str�nky: �erveno ozna�en� text je odkazom na fotografie, �i texty. Tie je nutn� po prezret� zatv�ra�.

Pod�a �tatistiky k 1.1.1996 sa po�tom obyvate�ov 6694 zara�uje na 98. miesto medzi mestami Slovenska.


 


S��asnos� mesta Medzilaborce

mm

V Medzilaborciach sa ka�doro�ne konaj� v�znamn� kult�rne podujatia ako je Festival dr�my a umeleck�ho slova A. Duchnovi�a a Festival kult�ry a �portu.

V lete je tu mo�nos� individu�lnej pe�ej turistiky, cykloturistiky a mototuristiky. Laborec poskytuje mo�nos� vodnej turistiky. Okrem �portovej turistiky mo�no realizova� pozn�vaciu turistiku, zber h�b a lesn�ch plodov. Po�ovn�kom a ryb�rom sa pon�ka mo�nos� lovu v pomerne bohat�ch po�ovn�ch a rybn�ch rev�roch. V okol� mesta s� dobre ly�iarske ter�ny, ktor� umo��uj� n�v�tevn�kom vyu��va� tento regi�n po�as cel�ho roka. 


 

Dne�n� Medzilaborce s� administrat�vnym, kult�rnym, rekrea�n�m a �portov�m centrom tamoj�ieho regi�nu , v ktorom zna�n� �as�' popul�cie tvor� n�rodnostn� men�ina Rus�nov a Ukrajincov.

V okol� mesta s� dobre ly�iarske ter�ny, ktor� umo��uj� n�v�tevn�kom vyu��va� tento regi�n v zime. Dostatok snehu poskytuje mo�nos� ly�ovania. Ly�iarske turistick� trasy ved� z �erti�n�ho po zelenej zna�ke do �erti�sk�ho sedla na hrani�nom hrebeni, po modrej zna�ke z Kalinova na hrani�n� hrebe� a dia�kov� turistick� medzin�rodn� trasa E8 po �ervenej zna�ke po hrani�n�ch hrebe�och. V Duklianskom priesmyku sa sp�ja s ly�iarskou medzin�rodnou trasou E3 u opa�n�ho smeru a pokra�uj� spolo�ne po po�skom uzem�.
Strediskami zjazdov�ho ly�ovania s� Danov� a Borov. 


 
 


 
 

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School