Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Ako spr�vne pou��va� str�nky: �erveno ozna�en� text je odkazom na fotografie, �i texty. Tie je nutn� po prezret� zatv�ra�.


 


Danov�Danov� � patr� k doposia� m�lo zn�mym turistick�m oblastiam. Jedine�n� pr�roda, vhodn� pr�rodn� podmienky a in� dannosti poskytuj� priestor na r�zne aktivity. �peci�lne vynikaj�ce vlastnosti kl�my (nach�dzaj� sa tu klimatick� k�pele) a pokojn�, tich� prostredie predur�uj� Danov� na pr�jemn� stravenie vo�n�ho �asu doplnen�ho o r�zne typy pohybov�ch aktiv�t.

Danov� sa nach�dza 6 km od Medzilaboriec. Nach�dza sa tu rekrea�n� stredisko, kde okrem slu�ieb spojen�ch s ubytovan�m a stravovan�m, je mo�n� vyu��va� turistick� a cykloturistick� trasy, ihrisk�, ly�iarsk� zjazdovky, trate pre be�eck� ly�ovanie, ...

Danov� zasahuje do katastr�lnych �zem� 3 obc� a to: Kalinov, Vydra� a Medzilaborce. V s�vislosti s budovan�m jednotnej s�stavy chr�nen�ch �zem� �lensk�ch kraj�n Eur�pskej �nie (tzv. NATURA 2000 ) bola Danov� na v�mere 891,34 ha z d�vodu ochrany biotopov eur�pskeho v�znamu zaraden� ako chr�nen� �zemie eur�pskeho v�znamu (SKUEV0211 Davov�).

Biotop tvoria porasty nezmie�an�ch bu��n a zmie�an�ch jed�ovo-bukov�ch lesov spravidla s bohat�m viacvrstvov�m bylinn�m podrastom, ktor� tvoria typick� lesn� tie�omiln� rastliny. Vyskytuj� sa na r�znom geologickom podlo�� na miernej��ch svahoch, na vlhk�ch p�dach dobre z�soben�ch �ivinami. Porasty s� charakteristick� vysok�m z�pojom drev�n, v podhorsk�ch bu�in�ch �asto ch�ba krovinov� poschodie alebo je iba slabo vyvinut�. Pri hromaden� bukov�ho opadu je typick� n�zka pokryvnos� bylinn�ho poschodia len do 1,5 %. V r�mci Slovenska je to najroz��renej�� typ biotopu pokr�vaj�ci rozsiahle plochy od Mal�ch Karp�t a� po V�chodn� Karpaty.

Zima na Danovej � Danov� v zime patr� k vyh�ad�van�m ly�iarskym stredisk�m. Je tu dostatok snehu a okolit� zjazdovky poskytuj� mo�nos� vynikaj�ceho zjazdov�ho ly�ovania. Zjazdovky s� upravovan� s umel�m zasne�ovan�m. Svahovit� ter�ny na Danovej poskytuj� mo�nos� aj be�eck�ho ly�ovania. Ubytova� sa mo�no v bl�zkom stedisku pod zjazdovkami.

Ly�iarske stredisko

V are�li strediska Danov� sa nach�dzaj� 2 vleky s celkovou prepravnou kapacitou 1100 os�b za hodinu. Vhodn� kombin�cia obtia�nosti ter�nov umo��uje vyu�itie strediska ly�iarmi za�iato�n�kmi ako aj sk�sen�mi ly�iarmi.
V ly�iarskom stredisku Danov� si na svoje pr�du aj priaznivci be�eck�ho ly�ovania, ke�e sa v r�mci strediska nach�dza 2 km udr�iavan�ch trat� pre fan��ikov tohto �portu. Stredisko z�skalo v ofici�lnej 5-stup�ovej kategoriz�cii stred�sk (najlep�ie hodnotenie je 5) Zdru�enia slovensk�ch lanoviek a vlekov (Lavex) hodnotenie: **.

Inform�cie o zjazdovk�ch

Nadm. v��ka z�kladne zjazdoviek: 490 m n.m.
Nadm. v��ka vrcholu zjazdoviek:  700 m n.m.
Prev��enie: 210 m
Celkov� prepravn� kapacita:  1100 os�b/hodinu
Celkov� po�et zjazdoviek: 3
Celkov� po�et vlekov: 2       
Detsk� vlek: �no      
Umel� zasne�ovanie:  �no
D�ka tr�s zasne�ovan�ch umel�m snehom: 800 m
D�ka osvetlen�ch tr�s :  0 m
Vybavenie strediska: ly�iarska �k�lka, skiservis, pohostinstvo/bufet, re�taur�cia*
Outdoor: neudr�iavan� trasy pre be�k�rov, jazda na saniach
Parkovanie: bezplat� do 100 m od vlekov - 90 miest 

Snehov� spr�vy: www.ski.sk

 


 

SKUE0211 - Danov�

Danov� v jari

Danov� v lete

Danov� na jese�

Danov� v zime

Danov� - ly�iarske stredisko


www.rsdanova.sk

 


 
 


 
 

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School