Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Vyst�penie v Medzilaborciach 2008. (Lobo)

Vyst�penie v Medzilaborciach 2008. (skupina KOMAJOTA)


 


Tradi�n� kult�rne a �portov� podujatia


 Zvl�tnos�ou Medzilaboriec ale aj okolia je jeho folkl�r. Trad�cie �udovej umeleckej v�roby, hudby, tanca, architekt�ry. to v�etko predstavuje regi�n n�v�tevn�kom na mnoh�ch festivaloch a �al��ch podujatiach.

Podujatia v okrese Medzilaborce:

St�la expoz�cia origin�lnych serigraf�� Andyho Warhola
(Medzilaborce, celoro�ne, MMUAW, tel.: +421 57 7321060)

V�stavy v�tvarnej tvorby slovensk�ch a zahrani�n�ch umelcov
(Medzilaborce, celoro�ne, MMUAW, tel.: +421 57 7321060)

Pochod v�aky � beh na ly�iach �erti�n� � Dukla
(�erti�n�, Febru�r , Obecn� �rad, tel.: +421 57 7392197)

Laboreck� jarn� jarmok
(Medzilaborce, Apr�l, Mestsk� �rad, tel: +421 57 7321206)

MISS Medzilaborce
(Medzilaborce, M�j, MsKS Medzilaborce, tel.: +421 51 7321288)

Festival dr�my a umeleck�ho slova A.Duchnovi�a � Celoslovensk� prehliadka naj�spe�nej��ch recit�torov a divadeln�ch s�borov
(Medzilaborce, M�j, ZRUS Pre�ov, tel.: +421 51 7733008)

Odpustov� sl�vnos� gr�cko � katol�ckej cirkvi
(Kr�sny Brod � Monast�r, J�n, Farsk� �rad: tel: +421 57 7321494)

Festival kult�ry a �portu
(Medzilaborce, J�n, Mestsk� �rad, tel: +421 57 7321206)

�tafetov� beh v�aky, mieru a svornosti Kalinov, �erti�n�, Dukla a B.Bystrica
(Kalinov, �erti�n� , August, Obecn� �rad Kalinov, tel: +421 57 7321536,
Obecn� �rad �erti�n�: tel: +421 57 7392197)

Medzilaboreck� trhy
(Medzilaborce, September, Mestk� �rad, tel.: +421 57 7321206)

Laboreck� viano�n� trhy
(Medzilaborce, December, Mestk� �rad, tel.: +421 57 7321206)

Laboreck� 24 - turnaj v halovom futbale non-stop 24 hod�n
(Medzilaborce, December, TJ Sokol Vydra�, Mestk� �rad, tel.: +421 57 7322584 )


 


 
FKa� 2009
Festival dr�my 2009
Laboreck� jarn� jarmok
Odpustov� sl�vnos�
 


 
 


 
 

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School