Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Ako spr�vne pou��va� str�nky: �erveno ozna�en� text je odkazom na fotografie, �i texty. Tie je nutn� po prezret� zatv�ra�.

Pam�tn� tabu�a Ivana macinsk�ho /1922 � 1987/ na budove po�ty na Ducnovi�ovej ulici reprezentanta star�ej gener�cie ukrajinsk�ch spisovate�ov, b�snika, prekladate�a, kult�rneho historika, u�ite�a.
 


Pamiatky mesta Medzilaborcepo1
Pomn�k padl�m vojakom v prvej svetovej vojne sa nach�dza na Cintor�nskej ulici pod mestsk�m cintor�nom. Celkom sa na �zem� mesta nach�dza sedem cintor�nov via�ucich sa k prvej svetovej vojne.

p�d
Pam�tn�k �eskej dru�iny z prvej svetovej vojny s textom: � Zde stanula �esk� dru�ina v roce 1915 v boji za samostatnost �eskoslovensk�ch zem� �. Text zo strany od cesty n�m hovor�: � Brat�i Jozef V�t a Jan Smar�anjuk byli z prvn�ch, kter� zde ob�tovali �ivoty na olt�� vlasti�.

po
Pomn�k padl�m v druhej svetovej vojne � vojakom Sovietskej arm�dy z roku 1949 je umiestnen� v centre mesta na r�zcest� Mierovej a Duchnovi�ovej ulice. Medzilaborce oslobodili vojaci 242. streleckej div�zie �ervenej arm�dy gen.majora V.B. Lisinova 26. novembra 1944. V boji proti fa�istom
zhynulo 12 ob�anov Medzilaboriec.

�p
Pomn�k obetiam holokaustu � ob�anom Medzilaboriec �idovsk�ho p�vodu deportovan�ch v roku 1942. Hanobenie, prenasledovanie a deport�cie sa dotkli viac ako 1200 ob�anov Medzilaboriec �idovsk�ho p�vodu. Pam�tnik je umiestnen� v centre mesta. Bol odhalen� v roku 2008.

 

Pam�tn� tabu�a M.M. V�clavsk�ho /1887-1936/ na budove cukr�rne na Mierovej ulici �.2, v�znamn�ho dejate�a (prv� vpravo) kult�ry a osvety, u�ite�a a organiz�tora dru�stevn�ctva v Medzilaborciach. Pochovan� pri gr�ckokatol�ckom chr�me.

�idovsk� cintor�n sa nach�dza 4 km od centra Medzilaboriec v miestnej �asti Vydra� v�avo za �elezni�n�m priecest�m v les�ku. Na obrovskej ploche 4716 m2 je ulo�en�ch 356 n�hrobn�kov z r�znych �asov�ch obdob�. Vznikol u� za�iatkom 17. storo�ia. Cintor�n je oploten� novopostaven�m m�rom z roku 1998 a je udr�iavan�. 


 
 


 
 

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School