Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Ako spr�vne pou��va� str�nky: �erveno ozna�en� text je odkazom na fotografie, �i texty. Tie je nutn� po prezret� zatv�ra�.

Otv�racie hodiny:
Po - zatvoren� (closed)
Ut-Pi: 09.00-16.30 hod.
So-Ne: 12.00-16.00 hod.

Adresa:
Ul. A. Warhola 749/26, 068 01 Medzilaborce

Tel./Phone:
+421 57 748 00 72
Fax: +421 57 732 1069
E-mail: awmuzeum@post.sk

In� odkazy:
AndyWarhol.sk
Warholfoundation.org
The Andy Warhol Museum


 
 


M�zeum Andyho Warhola Medzilaborce

      

"Ak m�m by� �primn�, pre m�a osobne existuj� dvaja. Sl�vny Andy Warhol - kr� pop-artu a Andrej Warchola - syn chudobn�ch Rus�nov z malej dedinky Mikov� na v�chode Slovenska. Prost�, oby�ajn� �lovek, podobn� tis�ckam in�ch Slovanov."
(Dr. Michal Bycko)

M�zeum bolo otvoren� 30. j�na 1991v�aka iniciat�ve Johna Warhola, viceprezidenta nad�cie Andyho Warhola v New Yorku a �al��ch nad�en�ch propag�torov zakladate�a popartu. St�la expoz�cia m�zea bola koncipovan� tak, aby vizu�lne i obsahovo pojala s�vislos� v�etk�ch faktov okolo zria�ovan� m�zea i samotn�ho Andy Warhola. Andy Warhol je zn�my umelec, ktor� vedel z ka�dodenn�ch vec� spravi� umenie.
Ve�k� s�la m�zea patr� origin�lom a plag�tom Andy Warhola, v�tvarn�ka, predstavite�a pop-artu, ktor�ho rodi�ia poch�dzali z ne�alekej obce Mikov�. M�zeum modern�ho umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach je jedinou in�tit�ciou v Eur�pe, ktor� sa venuje dielu a p�vodu jedn�ho z najv�znamnej��ch umelcom druhej polovice 20. storo�ia � Andymu Warholovi.

Expoz�cie: M�zeum m� tri st�le expoz�cie pozost�vaj�ce z diela Andyho Warhola, jeho star�ieho brata - amat�rskeho v�tvarn�ka Paula a napokon synovca Jamesa, ktor� je profesion�lnym umelcom. Okrem toho m� samostatn� expoz�ciu Ultra Vioolet. M�zeum sa venuje aj uchov�vaniu a prezentovaniu dokumentov, artefaktov a in�ch materi�lov o p�vode Andyho Warhola.

Kolekcia m�zea  je orientovan� tak, aby jednotliv� diela reprezentovali najd�le�itej�ie etapy a obdobia Warholovej tvorby. Diela a ich t�my, ktor� tvoria expoz�ciu Andy Warhola, v �omsi s�visia s na�ou zemou. Nie s� vyberan� za ��elom na�ej propag�cie (�erven� Lenin, dve grafiky komunistick�ch symbolov a pod. ), ale s�visia s dejinami �t�tu, v ktorom t�to expoz�cia na neur�it� �as zaujala svoje miesto. Nieko�ko rokov pred jeho pred�asnou smr�ou sa Andyho sp�tali, ktor� slov� by si vybral na svoj epitaf. Podotkol, �e jeho posledn� "titul" by mal by� prost�, najlep�ie jednoslovn�: "FIKCIA".Spojen�m A.Warholu s Medzilaborcami s� jeho rodi�ia. Ich osud za�al v ne�alekej obci Mikov� koncom 19. storo�ia. Jeho matka rodisko �asto spom�nala, no Andy nikdy na Slovensku nebol. No n�pad na zalo�enie m�zea sa v Medzilaborciach ujal. Syn Rus�nov z Mikovej, ktor� sa stal zn�mym po celom svete sa stal najv���m l�kadlom pre toto mal� meste�ko. Zauj�mav� s� spomienky jeho rodiny zo Slovenska.

�ivotopis A.Warhola:
-Narodenie v USA
-Mlados� Andyho
-Tvorba Warhola
-Postrelenie v �t�diu
-Smr� umelca

      

"In the future,
everyone will be world
famous for 15 minutes"
A.Warhol

 


 
 


 
 

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School