Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Ako spr�vne pou��va� str�nky: �erveno ozna�en� text je odkazom na fotografie, �i texty. Tie je nutn� po prezret� zatv�ra�.


 


Religiozita v Medzilaborciach


Cerkev sv. Ducha - pravosl�vny chr�m postaven� v roku 1949 v staroruskom renesan�nom slohu. Postaven� bol namiesto star�ho dreven�ho pravosl�vneho chr�mu. Jeho vznik v tak neprajnej dobe na stavbu chr�mov umo�nili niektor� zauj�mav� okolnosti. V chr�me boli obnoven� ma�by gr�ckym ikonopiscom �ij�cim v USA Dimitriosom Leussisom a Du�anom Kandrin��kom z Medzilaboriec. Za obdobie �tyroch rokov na ploche 1 600 m2 stv�rnili tristop�desiat ikon.


Cerkev sv. Bazila Ve�k�ho - gr�ckokatol�cka cerkev postaven� koncom 18. storo�ia v klasicistickom �t�le. Vn�torn� zariadenie chr�mu poch�dza z roku 1878.  Bol upraven� roku 1878, 1900, 1921 a 1995-98. Jednolo�ov� stavba s presbyt�riom so �tvorcov�m p�dorysom, zaklenut� valenou klenbou s lunetami. V lodi s� prusk� klenby. Fas�da je �lenen� liz�nami, pod kord�nov�mi r�msami predstavanej ve�e je obl��kov� vlys. Vn�torn� zariadenie je z roku 1878. Oproti opisan�mu p�vodnemu vzh�adu sa po rekon�trukcii v r 1995-98 mierne zmenil interi�r a exteri�r kostola. Pri kostole je pochovan� aj M.V�clavsk�.


Kostol Panny M�rie - r�mskokatol�cky kostol z roku 1903 bez slohovej atrib�cie. Zauj�mavos�ou je, �e je jedin�m chr�mom r�mskokatol�ckej cirkvi v Medzilaboreckom okrese. Je to jednoduch� jednolo�ov� stavba s presbyr�riom s polkruhov�m uz�verom a ju�nou kaplnkou. Na �elnej strane stre�n� ve�i�ka s otvorenou ark�dou a ihlancov�m zakon�en�m.


 Cerkev sv. Michala archanjela Borov � gr�ckokatol�cky chr�m postaven� zo star�ej stavby roku 1775, vn�torn� zariadenie s ikonostasom je z roku 1873. Obec Borov je pri�lenen� k Medzilaborciam ako mestsk� �as�.

Cerkev sv. Michala archanjela Vydra� - gr�ckokatol�cky chr�m z roku 1814 bol roku 1944 zni�en� a po vojne znovu postaven�.
Obec Vydra� je pri�lenen� k Medzilaborciam ako mestsk� �as�. 


 
 


 
 

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School