Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

ss
Plag�t FKa� 2012
ss

FKa� 2011

ss

FKa� 2011


 


Festival kult�ry a �portu


 

Medzilaborce posledn� j�nov� v�kend �ili jubilejn�m 50. Festivalom kult�ry a �portu. Medzilaborsk� samospr�va a Rus�nska obroda Slovenska s podporou �radu vl�dy SR pripravili pre ob�anov mesta i n�v�tevn�kov z cel�ho regi�nu bohat� dvojd�ov� program, v ktorom ��inkovali dom�ce i zahrani�n� kolekt�vy.�ah�kom sobot�aj�ieho programu bola Hana Zagorov� a spev�cke trio La Gioia. Oblohu nad zaplnen�m amfite�trom roz�iaril oh�ostroj. Nede��aj�� program za�al napoludnie festivalov�m sprievodom cez mesto
a vyvrcholil ve�ern�m vyst�pen�m skupiny Desmod.

 

 

 

 


 


Amfiteat�r 2012
�ahojov� a Ka�uba
La Gioia
G-STRINX
Oh�ostroj
Hana Zagorov�
 


 
 


 
 

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School