Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Mestsk� �rad
tel.: 00421 57 7321206
Mestsk� kult�rne stredisko
tel.: 00421 57 7321288 
Informa�n� centrum
tel.: 00421 57 7321288
Zdravotn�ctvo
Pohotovos� tel.:00421 57 7321244
Doprava
�SR tel.:00421 57 7321407
SAD tel.:00421 57 7480132
Mestsk� kni�nica
tel.:

 


Medzilaborce

Ubytovanie:

Penzi�n ANDY, Medzilaborce, Ul.A.Warhola 121, tel.: 00421 57 7321640, 7322812
www.penzionandy.host.sk
Penzi�n �PORT, Medzilaborce, Ul.Mierova 20, tel.: 00421 57 7322910, 7321855
www.penzionsport.s-n.sk
Eurohotel Laborec, Medzilaborce, Ul.A.Warhola 181, tel: 00421 57 7321207, 7321307
www.eurohotel.sk
Penzi�n Hubert, Medzilaborce, Ul.Fu��kova 197/3, tel.: 00421 57 7322830
Penzi�n WEST, Medzilaborce, Ul.Kpt.N�lepku 411, tel.: 00421 915945502

Penzi�n ANDY

Penzi�n �PORT

Eurohotel Laborec


Z�bava

SNACK, Ul.A.Warhola, Medzilaborce
CRAZY, Ul.Komensk�ho, s�dlisko Vrch, Medzilaborce
BAR - Eurohotel, Ul.A.Warhola, Medzilaborce
VIETBAR, Ul.A.Warhola, Medzilaborce
ADMIRAL, Ul. Mierova, Medzilaborce

�koly

Zdru�en� odborn� �kola Andyho Warhola, Medzilaborce, Ul.Duchnovi�ova 506, tel.: 0042157 7321348 , www.zssduchme.edu.sk
Gymn�zium, Medzilaborce, Ul.Duchnovi�ova 13, tel.: 00421 57 7321002
www.gymlab.edupage.org
Z�kladn� �kola Komensk�ho, Medzilaborce, tel.: 00421 57 7321912
www.zskomenme.sk
Z�kladn� �kola Duchnovi�ova, Medzilaborce, tel.: 0421 57 7321878
www.zsdume.edupage.org
Z�kladn� umeleck� �kola A. Ljubimova, tel.: 0421 57 7321621
www.zusmedzilaborce.estranky.sk
�peci�lna z�kladn� �kola, tel.: 0421 57 7321114


 
Mesto Medzilaborce a jeho okolie poskytuje �irok� mo�nosti pre cykloturistiku a pe�iu turistiku. Sie� zna�kovan�ch turistick�ch tr�s sa ka�doro�ne roz�iruje.
Pre rozvoj cestovn�ho ruchu m� ve�k� v�znam bl�zkos� hranice s Po�skom a �elezni�n� vlakov� spojenie, ktor� sa pre osobn� dopravu obnovilo v j�ni 1999. V novembri 2003 bol otvoren� cestn� hrani�n� priechod Palota �Radoszyce. 
V bezprostrednej bl�zkosti mesta sa nach�dzaj� stredisk� zimn�ch �portov Danov� a Borov.

Ly�iarsk� stredisko Borov
Ly�iarsk� stredisko Danov�
www.rsdanova.sk


 


 
 


 
 

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School