Ako správne používať stránky: Červeno označený text je odkazom na fotografie, či texty. Tie je nutné po prezretí zatvárať.

Povodne: V minulosti, no i v súčasnosti sú zaujímavé informácie o povodniach na Laborci. Zápis z obdobia prvej Československej republiky z rokovania národného zhromaždenia v súvislosti s povodňami na rieke Laborec v okolí Humenného opisuje veľkosť a zásahy v čase povodní.

 


Rieka Laborec


    
      
Pomenovanie rieky má základ -lab- , ktorého pôvod je v indoeurópskom -albh-, s významom -biely. To znamená bielu, svetlú rieku, podobne ako napríklad Labe. To dosvedčuje prastaré slovanské osídlenie. Iné je vysvetlenie podľa Melicha.

Laborec pramení v Nízkych Beskydách nad obcou Čertižné v nadmorskej výške 682 m n.m. a je dlhý 129 km. Laborec - tečie južným smerom a pod obcou Oborín vo výške 94 m n.m. ústí do Latorice.
Laborec má významnejšie prítoky ľavostranné, než pravostranné. Z ľavej strany pri Medzilaborciach do Laborca ústí Vydraňka a Borov. Priberá prevažne ľavostranné, dosť rozvinuté prítoky Výravu, Udavu a Cirochu, s ktorými nad Humenným spolu vytvárajú vejár tokov. Ďalej rieka obteká pohorie Vihorlat a prechádza do nížiny, kde zmierňuje svoj sklon.  Po prechode Brekovskou bránou preteká Laborec Výchdoslovenskou nížinou a 16 km nad ústím do Latorice priberá z ľavej strany veľký prítok Uh. Plocha povodia je 4522 km2. Po dlhšom bezprítokovom úseku sa zlieva s veľkým ľavostranným prítokom Uhom, ktorého väčšia časť povodia sa nachádza v Zakarpatskej Ukrajine (1 613 km2, čo je 61%).

Plocha povodia Laborca je 4 522,5 km2, pričom na ľavostranné povodie pripadá 4 076,7 km2 a na pravostranné 445,8 km2. Je to podmienené morfológiou povodia a tým, že prijíma väčší ľavostranný prítok Uh, ktorý svojou plochou podstatne zväčšuje ľavostranné povodie. Ďalej aj tým, že na pravej strane Laborca si vytvoril koryto skoro rovnobežne tečúci tok Ondava.

Zaujímavý je aj historicky zdokumentovaný posun toku rieky zo smeru, ktorý tvorili obce postavené popri rieke pod Strážským ako Pusté Čemerné a Lesné. Tok rieky sa presunul po stáročia o niekoľko kilometrov na východ do súčasnej podoby.

NATURA 2000: V súvislosti s budovaním jednotnej sústavy chránených území členských krajín Európskej únie (tzv. NATURA 2000 ) bol Laborec z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu zaradená ako chránené územie európskeho významu (SKUEV0232 Laborec). 

 
 

SKUEV0232 - Laborec

Vodná turistika na Laborci:


Laborec poskytuje možnosti vodnej turistiky. Počnúc od Medzilaboriec je splávny 119 km a podľa medzinárodného označenia stupňa obtiažnosti splávnosti patrí do kategórie WW III-ZWC, kde WW označuje divoké vody ( Wildwasser ) a príslušný stupeň zo šesťstupňovej stupnice 
I-VI a ZWC – tečúce vody ( Zahmwasser ) a stupeň C trojstupňovej stupnice A,B,C. V konkrétnom roku dĺžka splávneho úseku závisí najmä od aktuálneho stavu vody a iných okolnosti.
Požičovňa lodí


Mapa povodia Laborca a Cirochy od Medzilaboriec, cez okolie Humenného až k Michalovciam, t.j. horná časť toku.