Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Ako spr�vne pou��va� str�nky: �erveno ozna�en� text je odkazom na fotografie, �i texty. Tie je nutn� po prezret� zatv�ra�.

Povodne: V minulosti, no i v s��asnosti s� zauj�mav� inform�cie o povodniach na Laborci. Z�pis z obdobia prvej �eskoslovenskej republiky z rokovania n�rodn�ho zhroma�denia v s�vislosti s povod�ami na rieke Laborec v okol� Humenn�ho opisuje ve�kos� a z�sahy v �ase povodn�.

 


Rieka Laborec


    
      
Pomenovanie rieky m� z�klad -lab- , ktor�ho p�vod je v indoeur�pskom -albh-, s v�znamom -biely. To znamen� bielu, svetl� rieku, podobne ako napr�klad Labe. To dosved�uje prastar� slovansk� os�dlenie. In� je vysvetlenie pod�a Melicha.

Laborec pramen� v N�zkych Beskyd�ch nad obcou �erti�n� v nadmorskej v��ke 682 m n.m. a je dlh� 129 km. Laborec - te�ie ju�n�m smerom a pod obcou Obor�n vo v��ke 94 m n.m. �st� do Latorice.
Laborec m� v�znamnej�ie pr�toky �avostrann�, ne� pravostrann�. Z �avej strany pri Medzilaborciach do Laborca �st� Vydra�ka a Borov. Priber� preva�ne �avostrann�, dos� rozvinut� pr�toky V�ravu, Udavu a Cirochu, s ktor�mi nad Humenn�m spolu vytv�raj� vej�r tokov. �alej rieka obtek� pohorie Vihorlat a prech�dza do n�iny, kde zmier�uje svoj sklon.  Po prechode Brekovskou br�nou pretek� Laborec V�chdoslovenskou n�inou a 16 km nad �st�m do Latorice priber� z �avej strany ve�k� pr�tok Uh. Plocha povodia je 4522 km2. Po dlh�om bezpr�tokovom �seku sa zlieva s ve�k�m �avostrann�m pr�tokom Uhom, ktor�ho v��ia �as� povodia sa nach�dza v Zakarpatskej Ukrajine (1 613 km2, �o je 61%).

Plocha povodia Laborca je 4 522,5 km2, pri�om na �avostrann� povodie pripad� 4 076,7 km2 a na pravostrann� 445,8 km2. Je to podmienen� morfol�giou povodia a t�m, �e prij�ma v��� �avostrann� pr�tok Uh, ktor� svojou plochou podstatne zv��uje �avostrann� povodie. �alej aj t�m, �e na pravej strane Laborca si vytvoril koryto skoro rovnobe�ne te��ci tok Ondava.

Zauj�mav� je aj historicky zdokumentovan� posun toku rieky zo smeru, ktor� tvorili obce postaven� popri rieke pod Str�sk�m ako Pust� �emern� a Lesn�. Tok rieky sa presunul po st�ro�ia o nieko�ko kilometrov na v�chod do s��asnej podoby.

NATURA 2000: V s�vislosti s budovan�m jednotnej s�stavy chr�nen�ch �zem� �lensk�ch kraj�n Eur�pskej �nie (tzv. NATURA 2000 ) bol Laborec z d�vodu ochrany biotopov eur�pskeho v�znamu zaraden� ako chr�nen� �zemie eur�pskeho v�znamu (SKUEV0232 Laborec). 

 
 

SKUEV0232 - Laborec

Vodn� turistika na Laborci:


Laborec poskytuje mo�nosti vodnej turistiky. Po�n�c od Medzilaboriec je spl�vny 119 km a pod�a medzin�rodn�ho ozna�enia stup�a obtia�nosti spl�vnosti patr� do kateg�rie WW III-ZWC, kde WW ozna�uje divok� vody ( Wildwasser ) a pr�slu�n� stupe� zo �es�stup�ovej stupnice 
I-VI a ZWC � te��ce vody ( Zahmwasser ) a stupe� C trojstup�ovej stupnice A,B,C. V konkr�tnom roku d�ka spl�vneho �seku z�vis� najm� od aktu�lneho stavu vody a in�ch okolnosti.
Po�i�ov�a lod�


Mapa povodia Laborca a Cirochy od Medzilaboriec, cez okolie Humenn�ho a� k Michalovciam, t.j. horn� �as� toku.


               
 


 
 


 
 

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School